Société de la volapyk

Den grundfaglige del af Bacheloruddannelsen i Volapyk
1.1. Uddannelsesdel, fag og år:

Den grundfaglige del af bacheloruddannelsen i Volapyk, 2003-ordningen.

(Studiekontorets kommentar: Dette afsnit er obligatorisk for fagene).

1.2. Indholds- og målbeskrivelse:Studiet i Volapyk beskæftiger sig hovedsagelig med sprog og sprogteori. Formålet for den grundfaglige del af bacheloruddannelsen i Volapyk er at give de studerende en høj kompetence i talt og skrevet Volapyk, samt en bred indsigt i de sociokulturelle strømninger i behovet for Volapyk. Målet med den grundfaglige del af bacheloruddannelsen i Volapyk er at uddanne humanistiske bachelorer, der har en professionel og videnskabelig baseret kompetence i Volapyk på et niveau, som opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen i Volapyk og kan danne baggrund for fortsat uddannelse i andre sammenhænge, herunder særligt tilrettelagte indslusningsstillinger i den offentlige og private sektor.

Ja, og vi holder lige en pause her.
Vil du læse mere om studiet, kan du fortsætte længere nede på siden.
Vi kalder det gerne volapyk, når vi ikke kan finde hovede og hale i det der står, så se lige her:

 

Volapyk

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Volapyk (volapük på volapyk) er et kunstsprog som var populært i slutningen af det 19. århundrede.

Indholdsfortegnelse

Begyndelsen

Volapyk blev lavet af Johann Martin Schleyer, en katolsk præst i Baden, Tyskland, og offentliggjort i 1879 (nogle kilder siger 1880). Schleyer sagde at Gud i en drøm havde bedt ham lave et internationalt sprog.

Volapyk blev hurtigt populært med over hundrede tusinde tilhængere. Der blev afholdt internationale kongresser i 1884 i Friedrichshafen, i 1887 i München og i 1889 i Paris. Der var i 1889 anslået 283 klubber, 25 tidsskrifter på eller om volapyk, og 316 lærebøger på 25 sprog.

 Sprogligt set

Volapyks ordforråd stammer hovedsageligt fra engelsk - med indslag fra tysk og fransk - ofte ændret så ordene ikke umiddelbart er genkendelige. For eksempel stammer vol og pük fra de engelske ord world (verden) og speak (tale). Grammatikken er modelleret over de indoeuropæiske sprog, men gjort regelmæssig og agglutinerende. Navneord har som på tysk 4 kasus: nominativ, genitiv, dativ og akkusativ. Udsagnsordene kan bøjes efter tid, aspekt, form, person, tal og køn. Flere af kategorierne kan udelades, men det er blevet anslået at en fuld bøjning af et udsagnsord på volapyk kan omfatte 500.000 bøjningsformer.

 Volapyks tilbagegang

Ligesom volapyk hurtigt blev populært, faldt dets udbredelse hastigt igen frem mod århundredeskiftet. Der er ingen entydig forklaring på dette, men følgende faktorer er foreslået:

  • Schleyer insisterede på at sproget var hans ejendom hvilket forhindrede det i at udvikle sig på en naturlig måde.
  • Volapyk var for svært at lære at beherske. Til illustration af dette kan nævnes at omgangssproget på de to første kongresser ikke var volapyk, men tysk.
  • Esperantos fremkomst i 1887. Esperanto er lettere at lære, og mange volapykklubber konverterede til esperanto.

 Volapyk i dag

Arie de Jong, Holland, lavede en revision af volapyk som blev offentliggjort i 1931. Revisionen som forsimplede grammatikken, blev generelt accepteret af de tilbageværende talere af sproget.

Der er stadig volapykister i dag, men anslået under hundrede. Der findes en volapyk-udgave af wikipedia. Den har 111926 artikler og 210 registrerede wikipedianere (september 2007).

 Et eksempel

Bønnen fader vor på volapyk:

O Fat obas, kel binol in süls,
paisaludomöz nem ola!
Kömomöd monargän ola!
Jenomöz vil olik,
äs in sül, i su tal.
Bodi obsik vädeliki givolös obes adelo.
E pardolös obes debis obsik,
äs id obs aipardobs debeles obas.
E no obis nindukolös in tentadi,
sod aidalivolös obis de bad.
Jenosöd!

 Ordet volapyk på dansk i dag

I dag er sproget volapyk næsten glemt, men ordet er bevaret i det danske sprog med betydningen vrøvl eller uforståelig tale. Dette skyldes sikkert ordenes totale uforståelighed for de uindviede. Mange vil opfatte eksemplet ovenfor som det rene volapyk - også uden at vide at det er volapyk! I denne betydning er volapyk synonymt med kaudervælsk.

(Studiekontorets kommentar: Indholds- og målbeskrivelse er obligatorisk. Afsnittet kan dog uddybes/revideres af faget).1.3. Tilhørsforhold:

Denne studieordning gælder for studiet under Volapykisk Studienævn ved Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

(Studiekontorets kommentar: Denne sætning er obligatorisk for fagene).

1.4. Ikrafttræden og hjemmel:

Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2003 under Humanistbekendtgørelsen af 15. marts 1995. Studerende, der optages til bacheloruddannelsen med Volapyk som grundfag d. 1. september 2003 eller senere, skal studere efter denne ordning.

(Studiekontorets kommentar: Dette afsnit er obligatorisk for fagene. Fagene tilpasser teksten om nødvendigt).

1.5. Adgangskrav:

Optagelse til en bacheloruddannelse med Volapyk som grundfag forudsætter dokumentation for tysk på B-niveau. (Studiekontorets kommentar: Sætningen er obligatorisk for det relevante sprogfag. Fagene tilpasser teksten).

Udenlandske studerende og studerende med udenlandsk adgangsgrundlag skal inden studiestart have bestået "Studieprøve i dansk som andetsprog" , hhv. kunne dokumentere beherskelse af dansk sprog på tilsvarende niveau. (Studiekontorets kommentar: Afnsittet om de udenlandske studerendes sprogkundskaber er obligatorisk)

1.6. Varighed:Den grundfaglige del af bacheloruddannelsen i Volapyk er normeret til 2 årsværk.

(Studiekontorets kommentar: Sætningen er obligatorisk).

1.7. Studiestrukturel indpasning:Den grundfaglige del af bacheloruddannelsen i Volapyk udgør en del af en bacheloruddannelse, der er normeret til 4 årsværk, og som i øvrigt omfatter: Propædeutikstudium i Volapyk (x årsværk) og tilvalg (1 årsværk).

Bestået bacheloruddannelse med den grundfaglige del i Volapyk giver adgang til kandidatuddannelsen i Volapyk under forudsætning af, at den studerende har gennemført mindst ½ årsværks tilvalgsstudier uden for grundfaget.

En bestået bacheloruddannelse med Volapyk som grundfaglig del giver ret til betegnelsen B.A. i Volapyk. Såfremt tilvalgsstudiet under BA-uddannelsen har udgjort et afgrænset et-årigt tilvalgsfagstudium, giver uddannelsen ret til betegnelsen B.A. i Volapyk (med fx Minoritetsstudier.)

(Studiekontorets kommentar: Afsnittet er obligatorisk. Bemærk dog at på fag uden propædeutik er den grundfaglige del af BA-uddannelsen naturligvis kun normeret til 3 år.).

1.8. Rækkefølgen:

Bortset fra prøverne i fonetik kan de enkelte prøver aflægges i vilkårlig rækkefølge. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i "Fonetik II", at prøven i "Fonetik I" er bestået.

(Studiekontorets kommentar: Afsnittet er obligatorisk, men sætningen er vejledende. Faget definerer naturligvis selv om der er en fast eller en fri rækkefølge i afviklingen af studieelementerne).

1.9. Øvrige bemærkninger:-

(Studiekontorets kommentar: Det er frivilligt om faget vil skrive noget her).

 

Kapitel 2. De enkelte studieelementer:

Den grundfaglige del af bacheloruddannelsen i Volapyk består af følgende studieelementer. Studieelementerne er beskrevet udtømmende i fagets katalog over studieelementer.

2.1. Grammatik (VOP 1) (1/4 årsværk).

Skriftlig prøve med ekstern censur. Prøven bedømmes efter 13-skalaen.2.2. Litteratur (VOP 2) (1/4 årsværk).

Skriftlig eller mundtlig prøve med intern censur. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået.2.3. Fonetik I (VOP 3) (1/8 årsværk).

Undervisningsdeltagelse. Bedømmes med bestået/ikke-bestået.2.4. Volapykisk kultur (VOP 4) (1/4 årsværk).

Fri mundtlig sagsfremstilling med efterfølgende dialog.…

 

2.8. Projekt (VOP 8) (1/4 årsværk).

Fri, skriftlig hjemmeopgave med ekstern censur. Prøven bedømmes efter 13-skalaen.

(Studiekontorets kommentar: Hele dette afsnit 2.0 er obligatorisk for fagene at udarbejde. Fagene kan sætte supplerende oplysninger ind under hvert enkelt studieelement).

Kapitel 3. Generelle eksamensbestemmelser:

3.1. Eksamenstilmelding:

Den studerende skal selv melde sig til de prøver, som ønskes aflagt i den forestående termin. Tilmelding kan kun ske i tilmeldingsperioden. Reglerne for tilmelding (herunder også oplysning om tilmeldingsperioden) meddeles for den enkelte eksamenstermin i Humanist, Universitetsavisen samt ved opslag på instituttet. Den studerende kan både tilmelde sig manuelt (jf. opslag om tidspunkter for dette) og elektronisk via PUNKT KU (jf. opslag om tidspunkter for dette).

(Studiekontorets kommentar: Afsnittet er obligatorisk. Fagene kan selv sættes uddybende oplysninger ind).

3.2. Eksamensafmelding:Hvis den studerende ikke ønsker at gennemføre en tilmeldt prøve, skal den pågældende prøve afmeldes. Afmelding skal ske i henhold til de på instituttet fastsatte frister for afmelding. Fristerne offentliggøres på Volapykisk Instituts informationstavler (Studiekontorets kommentar: Obligatorisk afsnit hvor der skrives præcis hvor på instituttet fristerne for afmelding kan ses. Nærværende tekst er blot et eksempel).

Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven som påbegyndt og vil, i tilfælde af udeblivelse, blive bedømt til karakteren 00/ikke-bestået, medmindre den studerende er blevet forhindret i at deltage pga. sygdom. (Studiekontorets kommentar: Afsnittet er obligatorisk).

3.3. Afvikling af eksamen:

Mundtlige og skriftlige prøver på universitetet aflægges i de af Fakultetet fastsatte eksamensterminer, dvs. i januar måned, samt fra slutningen af maj til slutningen af juni måned. Sygeeksamen (se pkt. 3.11.) og i særlige tilfælde omprøve (se pkt. 3.9.) kan afholdes uden for disse terminer. (Studiekontorets kommentar: Obligatorisk afsnit hvor fagene selv skriver de relevante tidspunkter hvis de afviger fra nærværende tekst).

Skriftlige hjemmeopgaver afleveres d. xx. februar, hhv. d. xx. Juli (Studiekontorets kommentar: Obligatorisk at fagene skriver hvornår hjemmeopgaver afleveres, subsidiært hvor og hvornår fristerne offentliggøres).3.4. Pensumopgivelser:

Pensumopgivelser afleveres d. xx. december, hhv. d. xx. maj. Pensumopgivelser skal ved aflevering være godkendt af eksaminationsberettiget lærer. (Studiekontorets kommentar: Det er obligatorisk at skrive enten hvornår de konkrete frister er, subsidiært at skrive hvor de offentliggøres. 15. December og 15. Maj er kun eksempler. Fagene skriver selv de rigtige datoer).

3.5. Normalsideberegning:

Ved indstilling til prøver med tekstopgivelser gælder følgende regler for beregning af normalsider:

En normalside prosa før 1700 = ca. 1200 typeenheder (inkl. bogstaver, tegn og mellemrum)

En normalside poesi før 1700 = ca. 10 verslinjer

En normalside moderne tekst = 2400 typeenheder.

Ved indstilling til hjemmeopgaver gælder følgende regler for beregning af normalsider: En normalside svarer til 2400 typeenheder.

(Studiekontorets kommentar: Afsnit om normalsideberegning er obligatorisk. Fagene fastsætter selv normerne. Studiekontoret anbefaler dog at en normalside er 2400 typenheder (udregning af typeenheder: Antal anslag per linie (inkl. mellemrum)* antal linier).

3.6. Gruppeprøver og kollektive prøver:

Gruppeprøve: Ved gruppeprøver skal hver enkelt deltagers præstation identificeres, og præstationen bedømmes for hver eksaminand for sig. Ved en gruppeprøve kan der højst deltage 5 eksaminander.

Kollektive prøver: Ved kollektive prøver bedømmes hele gruppen, og der gives en fælles bedømmelse for alle deltagere. Ved en kollektiv prøve kan der højst deltage 3 eksaminander.

Studiekontorets kommentar: Afsnittet er obligatorisk men eksemplerne med hhv. 5 og 3 deltagere er kun studiekontorets anbefalinger. Fagene kan afvige fra disse.

3.7. Censur:

Prøver med ekstern censur bedømmes af eksaminator samt af en af Undervisningsministeriet beskikket censor.

Prøver med intern censur bedømmes af eksaminator samt af en anden af fagets eksaminationsberettigede lærere, som af dekanen er udpeget som intern censor.

Prøver, der bedømmes af eksaminator alene, betegnes som intern prøve uden censur.

(Studiekontorets kommentar: Afsnitteter obligatorisk).

3.8. Frist for bedømmelse:

Ved mundtlige prøver meddeles resultatet straks efter, at eksaminationen er afsluttet. Ved skriftlige prøver på universitetet og hjemmeopgaver meddeles resultatet ved opslag på Volapykisk Instituts eksamensgang på et i fakultetets lektionskatalog nærmere angivet tidspunkt. De studerende kan også se eksamensresultater på selvbetjeningen, PUNKT:KU.

(Studiekontorets kommentar: Afsnittet er obligatorisk, men fagene kan selv supplere med nærmere angivelser af hvor resultaterne af de skriftlige eksaminer offentliggøres).

3.9. Omprøve:

Hvis en prøve ikke bestås, kan den studerende indstille sig til samme prøve på ny. En studerende kan dog højst indstille sig til samme prøve 3 gange (jf eksamensbekendtgørelsen). Studienævnet kan tillade indstilling en 4. og 5. gang hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. (Jf. Eksamensbekendtgørelsen af 20. november 2000 med ændringer af 28. juni 2002.) Indstilling til omprøve kan normalt ikke finde sted tidligere end til næstfølgende eksamenstermin; dog kan studerende i den termin, hvor bacheloruddannelsen afsluttes, indstille sig til omprøve i samme termin eller i umiddelbar forlængelse heraf.

(studiekontorets kommentar: Dette afsnit er obligatorisk).

3.10. 1.årsprøven:Fakultetets krav til at bestå 1.årsprøven er, at den studerende har deltaget i prøver svarende til minimum 1/4 årsværk inden for faget. Studerende, der ved udgangen af 2. semester i bacheloruddannelsen har deltaget i, men ikke bestået prøver af mindst 1/4 årsværks omfang, kan indstille sig til omprøve i august. 1.årsprøven skal senest være bestået efter 4. semester.

(Studiekontorets kommentar: Dette afsnit er obligatorisk i studieordningerne).

3.11. Sygeeksamen:

Såfremt en studerende pga. dokumenteret (ved lægeerklæring) sygdom må udeblive fra en tilmeldt prøve eller er forhindret i rettidigt at aflevere en tilmeldt hjemmeopgave, betragtes prøven ikke som påbegyndt. Den studerende kan i så fald enten afmelde prøven eller aftale sygeeksamen. (Studiekontorets kommentar: Dette afsnit er obligatorisk i studieordningerne).

3.12. Eksamenssprog:Når der ikke er anført andet under bestemmelserne for et studieelement, er eksamenssproget dansk. (Studiekontorets kommentar: Dette afsnit er obligatorisk i studieordningerne).

3.13. Stave- og formuleringsevne:Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet på dansk skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest (jf. eksamensbekendtgørelsen).

(Studiekontorets kommentar: Dette afsnit er obligatorisk i studieordningerne).

3.14. Definitioner:

Synopsis: En disposition, som den studerende udarbejder til brug ved den mundtlige prøve.Bunden prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet er fastsat af eksaminator.Fri prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet aftales mellem eksaminand og eksaminator.Mundtlig sagsfremstilling med efterfølgende dialog: Prøve, hvor eksaminanden indleder med en sagsfremstilling på fx 5 minutter. Herefter dialog.Mundtlig dialog: Prøve, hvor eksaminanden ikke er sikret ret til en længere indledning. Her kan eksaminator umiddelbart starte med at stille spørgsmål. Eller eksaminator kan bede om en indledning fra den studerendes.

(Studiekontorets kommentar: Disse definitioner er obligatoriske. Fagene kan dog uddybe definitionerne eller tilføje flere prøveformer.

3.15. Yderligere retningslinjer:Et af de to frie områder kan aflægges i form af praktik. Generelt gælder det, at praktikopholdet skal være af 2 -4 måneders varighed i en institution eller privat virksomhed, der beskæftiger sig med volapykisk sprog i bred forstand. Et praktikophold skal forhåndsgodkendes af Volapykisk Studienævn. For nærmere beskrivelse vedr. godkendelse af praktik og aflæggelse af prøve i forbindelse med praktikophold, se fagets katalog over studieelementer.

(Studiekontorets kommentar: Teksten er vejledende).

3.16. Klageadgang:Den studerende kan klage over en prøve, jf. kapitel 5 i eksamensbekendtgørelsen af 20. november 2000 med ændringer af 28. Juni 2002. Klagen skal stiles til Dekanen ved Det Humanistiske Fakultet. Klagen skal være indgivet senest to uger efter, at resultatet af prøven er bekendtgjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen af resultatet.

(Studiekontorets kommentar: Afsnittet er obligtorisk.)

 

Kapitel 4. Afsluttende bemærkninger:

Studerende, der har studeret og aflagt prøver under tidligere studieordninger, kan overføre disse prøver til studiet under den nye 2003-studieordning i overensstemmelse med særlige regler, der er fastsat af Studienævnet (overgangsordningen). Efter år 2005 kan der ikke aflægges prøver under tidligere studieordninger.

(Studiekontorets kommentar: Afnsittet er obligatorisk men fagene sætter selv bestemmelser for hvornår der ikke længere kan aflægges prøver under tidligere studieordninger).

5. Godkendelse.

 

 

Godkendt af studienævnet, København d. 2003.

 

 

 

Godkendt af Det humanistiske Fakultetsråd d. 2003

 

 

 

John Kuhlmann Madsen

Dekan