Foreningen af danske ordekvilibrister:

 

Vi skal passe på at vi ikke "glemmer" at bruge det danske sprog ordentligt, vi skal huske at bruge de små finesser der findes i sproget, og gerne med et lille glimt i øjet. Her kommer så et par små eksempler, på fordrejninger eller fortolkninger af sproget:

 

Vi kan jo passende starte med

pølsesnak,


Men hvorfor ikke, i stedet kalde det for

frokostpassiar.

 

Nu er det jo ikke alle der siger noget, der har noget at sige, eller noget at skulle have sagt.

Tomme tønder buldrer mest.

Cylindriske beholdere i mellemstørelsen, hvis indre lagerkapacitet er uunyttet, må man rimelig forventning formodes at beside væsentlige akustiske bivirkninger.

eller:

Forhenværende væskeemballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt propotionaletet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringelse.

 

 

Hvad hjertet er fuldt af, flyder munden over med.

Hvad der findes et emotionelt overskud i den i Thorax placerede humane pumpestation, vil på given foranledning konverteres til oralt overløb.

 

 

Af børn og fulde folk skal man høre sanheden.

Oprigtige hentydninger og slet skjulte personlige oplysninger fremkommer oftest fra intoksikerede individer samt fra personer, som endnu kun er i besidelse af en infatil modningsgrad.

 

 

Lige børn leger bedst.

Samspilsituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtmæssige resultater såfremt participanterne er inbyrdes kompatible.

 

 

En svale gør ingen sommer.

Iagtagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidae bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstider umidelbaret forestående indtræden..

 

 Og når vi nu taler om fugle

Af skade bliver man klog.

Efter at have været udsat for et udefra kommende traume eller økonomisk mén, vil der være grundlag for erfarings- og intelligensmæssig opgradering.

 

Der er nogle som aldrig lærer det så,

Man lærer så længe man lever.

En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentiel ekspansive, i et tidsrum, hvis udsrtækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.

 

Og hvis det ikke lykkes så kan man jo altid undskylde sig med,

 

"De er sure" sagde ræven, den kunne ikke nå rønnebærrene. 

 

Efter gentagen gange frugtesløs  at have forsøgt  at opnå fysisk kontakt med

Sorbus aucuparias frugter,

udtalte vulpes vulpes sarkastisk "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse

frugters ph-værdi er væsentlig lavere end 7".

 

 

Et æble om dagen holder lægen væk.

 

Daglig indtagelse af en speciel kerne-indeholdende frugt af frugtfamilien Malus,

minimerer kontakt med repræsentanter for sundhedssektoren.

 

eller

 

gælder det kun, hvis man kan ramme ham??

 

 

Et rådent æble i kurven vil fordærve de andre.

 

En i singularis talt overgemt kerneholdig frugt vil. dersom den indplaceres iblandt flere lignende genstande i beholder af naturlige fibre, med en vis sikkerhed at regne inficere sine omgivelser med samme forfærvelse.

 

 

Liden tue kan vælte stort læs.

Selv en mindre topografisk forskydningi kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vertikalsk massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge.

 

 

Man skal ikke græde over spildt mælk.

Utilsigtede og irreversible laktale kalamiteter bør ikke være foranledning til dobbeltsidet øget sekretion fra den okulara ansigtssektion.

 

 

Når krybben er tom, bides hestene.

Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske enterreaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønste af en overvejende aggresiv karrakter.

 

 

Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus.

 

Individer som er henvist til transparente domiciler bør ikke anvende fragmenter

af geologisk oprindelse som kasteskyts.

 

eller, som Henning siger:

 

Man skal ikke accelerere geologiske fragmenter i ballistiske baner, når man selv

residerer i et transparent domisil.

 

Eller som kjøvenhavneren siger:

 

man skal ikke kaste med viskelædder, når man selv går i gummisko.

 

og så sider jeg og funderer over:

 

Må man så heller ikke kaste med snebolde, når man selv bor i en iglo?

 

Så hellere fylde stenene ned i et hul

Man skal ikke kaste brønden til, når barnet er faldet i.

Opfyldning af åbne drikkevandsudgravninger foretages på et ugunstigt tidspunkt, når et letalt nedfald af yngre individer i udgravningen tidligere er indtruffet

Jeg tror det var linie 3 som sagde noget om: Man skal ikke gå over åen efter brændte bagerbørn.

 

 

Der går ikke røg af en brænd uden ild.


Det må formodes, at en tilstedeværelse af luftbårne sodpartikler og kultveilte ikke forekommer uden en vis pyrolytisk aktivitet.

 

 

Brændt barn skyr ilden.


Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme.

eller

Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik.

 

Når vi nu bevæger os i det kulenariske, og vi har overvejet om man kan lide lugten i bageriet så,

 

Skilt hos en slagter:

 

"Vores tunge taler for sig selv."

 

 

Kartoffelskræller.

 

Instrument til bortskaffelse af kartoflens ydre biomasse

 

 

For mange kokke fordærver maden.

 

Tilstedeværelse af overflødig assistance, kan forårsage en væsentlig forringelse

af fødevarernes art og konsistens.

 

 

 

Man skal ikke slå større brød op end man kan bage.

 

Det må ej tilrådes at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerfaget overvurderer produktionsaratets energiske ydeevne og fysiske kapasitet..

 

Men førest skal melet males.

 

Først til mølle får først malet.

 

Et afstands - eller tidsmæssigt forspring med henblik på infindelse i eller ved mekaninsk anordning til cereal forarbejdning, vil foranledige en statrposition i forhold til molekylær omstrukturering af årets afgrøde.

 

 

Blind høne kan også finde korn.

 

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerende arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutivecereal-enheder.

 

 

Nød lærer nøgen kvinde at spinde.

Social nød og økonomisk elendighed ed den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæsners indtræden i tekstilbranchen.

 

Når vi nu bevæget os i det pekuniære

 

En krone sparet er en krone tjent.

 

Såfremt en monetér inddelingsenhed er velanbragt i en keramisk beholder med påfaldende lighed med et domesticeret produktionsdyr, da vil den deraf følgende budgetterede balance i regnskabet være påvirket i positiv retning.

 

Gammel kærlighed ruster ikke.

 

Almenmenskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent – eller aldrig –

begyndende tendens til påoxydering.

 

 

I krig og kærlighed gælder alle kneb.

 

I situationer, hvor en aggraveret statsmagt har enggageret sig i en åbenlys konflikt med en anden statsmagt, eller hvor der forefindes interpersonelle amurøse relationer, vil der ikke væreen øvre grænse for anvendelsen af taktiske dispositioner.

 

 

Den enes død, den andens brød.


En person i en kondition, hvor vedkommende har ophør af vitale livsfunktioner, vil berede sin næste en forøget mulighed for at øge sine akkvisioner tilsvarende.

 

 

Den der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den.

 

Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysikke eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige strategiske risici for selv al blive offer for omtalte virksomhed.

 

 

 

Når enden er god, er alting godt.

 

Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt i alt andet lige afstedkomme veltilfredse attityder over for tilstedeværelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man sige at en Ekvilibrist
 nok har  øvet sig mere end fem minutter om dagen: